• ۰۲۱-۵۸۱۲۹

  • nezarat@ircg.ir

سامانه بازی‌های رایانه‌ای

آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

دستورالعمل صدور پروانه فعالیت مؤسسات فرهنگی و نظارت بر آن‌ها

آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

مشاهده مطلب

دستورالعمل صدور مجوز برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و نظارت بر آ‌‌ن‌ها

آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

مشاهده مطلب

دستورالعمل صدور مجوز برگزاری جشنواره و نمایشگاه فرهنگی و هنری و نظارت بر آن‌ها

آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

مشاهده مطلب

آیین‌نامه سامان­دهی و توسعه رسانه­‌ها و فعالیت­‌های فرهنگی دیجیتال

آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

مشاهده مطلب

دستورالعمل صدور مجوز فعالیت بازی‌گاه

آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

مشاهده مطلب

آیین‌نامه اجرایی قانون تعطیلی مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می‌شود

آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

مشاهده مطلب

دستورالعمل صدور مجوز فعالیت عرضه برخط بازی­‌های رایانه­‌ای

آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

مشاهده مطلب

دستورالعمل صدور پروانه انتشار بازی‌های رایانه‌ای

آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

مشاهده مطلب

آیین‌نامه نظام ارزیابی و رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای

آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

مشاهده مطلب