• ۰۲۱-۵۸۱۲۹

  • nezarat@ircg.ir

آیین‌نامه اجرایی قانون تعطیلی مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می‌شود
آیین‌نامه اجرایی قانون تعطیلی مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می‌شود

آیین‌نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می‌شود ‌آیین‌نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می‌شود
 
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1373.3.18 بنا به پیشنهاد شماره 52983 مورخ 1373.2.20 و تأیید وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش،‌کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی، به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای‌آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می‌شود - مصوب 1372 - آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می‌شود.
‌ماده 1 - در این آیین‌نامه وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی، و مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی و سایر عناوین مشابه و قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی‌ که بدون مجوز قانونی دایر شده و می‌شود به ترتیب به اختصار وزارتخانه‌ها، مؤسسات و واحدها و قانون نامیده می‌شوند.
ماده 2 - وزارتخانه‌ها موظفند نسبت به شناسایی مؤسسات و واحدهای غیر مجاز اقدام نموده و دستور انحلال را صادر نمایند و در در صورتی که پس از صدور‌ این دستور و با رعایت مفاد تبصره (2) قانون، مؤسسه یا واحد مربوط غیرمجاز دایر باشد، دایرکنندگان را از طریق مراجع ذیصلاح قانونی تحت پیگرد قرار دهند‌ و تقاضای توقف فعالیت آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی آنان را بنمایند.

ماده 3 - هر یک از وزارتخانه‌ها می‌توانند حسب مورد، منفرداً یا مشترکاً به عنوان شاکی علیه مؤسسات و واحدهای غیرمجاز در مراجع صالحه طرح شکایت‌ نمایند. ‌

ماده 4 - تشخیص وزارتخانه‌ها در غیرمجاز بودن فعالیت این گونه مؤسسات و واحدها معتبر می‌باشد.

ماده 5 - دایرکنندگان مؤسسات و واحدهای موضوع این آیین‌نامه مکلفند با مأمورین اعزامی از وزارتخانه‌ها همکاری نموده و مدارک و اطلاعات لازم را در‌اختیار آنان قرار داده و رونوشت مدارک مورد مطالبه را تحویل دهند. ‌
تبصره 1 - مأمورین اعزامی باید دارای حکم و یا کارت بازرسی معتبر عکس‌دار به امضای بالاترین مقام مسئول ذیربط و ممهور به مهر وزارتخانه‌های مربوط‌ باشند.
‌تبصره 2 - اعتبار کارت بازرسی از تاریخ صدور برای مدت یک سال تعیین می‌شود.
‌تبصره 3 - مأمورین به هنگام مراجعه به مؤسسات و واحدها می‌بایست حکم و یا کارت بازرسی شده توسط وزارتخانه‌های ذیربط را جهت معرفی خود همراه‌ داشته باشند. ‌
ماده 6 - متقاضیان ثبت مؤسسات و شرکت‌هایی که در اساسنامه آنها فعالیت آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی ذکر شده است، مکلفند مجوز لازم را از‌وزارتخانه‌های ذیربط کسب و به همراه دیگر مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکت‌ها تسلیم نمایند. ‌


حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور