• ۰۲۱-۵۸۱۲۹

  • nezarat@ircg.ir

آیین‌نامه سامان­دهی و توسعه رسانه­‌ها و فعالیت­‌های فرهنگی دیجیتال
آیین‌نامه سامان­دهی و توسعه رسانه­‌ها و فعالیت­‌های فرهنگی دیجیتال

هیأت وزیران در جلسه ۴ /۱۲ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۴۴۶۵۵ /۱ مورخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۹۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال، موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۲۴۱۲ /ت۴۱۲۵۵هـ مورخ ۳ /۸ /۱۳۸۹ اضافه و عنوان ماده (۲۴) قبلی به ماده (۲۵) اصلاح می­‌شود: ماده ۲۴- صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از شمول این آیین ­نامه مستثنی است. مصادیق صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

تصویب نامه شماره 172412/ه مورخ 1389/8/3 هیأت محترم وزیران

ماده 1- تعاریف: اصطلاحات مندرج در این آیین­ نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌­روند:
الف- محتوا: مواد دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن­‌ها در هرشکل و قالب.
ب- اثر: آنچه از راه دانش، هنر و یا ابتکار پدید می‌آید، بدون درنظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان، ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته است.
پ- محتوای فرهنگی: هر پدیده شامل آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن‌ها در هرشکل و قالب.
ت- حامل دیجیتال: ابزاری که داده به منظور تبادل یا عرضه بدون استفاده از شبکه، بر روی آن ذخیره می‌­گردد، نظیر لوح فشرده.
ث- تکثیر حامل دیجیتال: فرآیندی که در نتیجه آن داده بر روی نسخه­‌های متعدد از حامل دیجیتال ذخیره گردد، نظیر تولید حامل دیجیتال حاوی داده و یا نسخه برداری از داده بر روی حامل دیجیتال.
ج- نشر دیجیتال: قراردادن داده در معرض عرضه از طریق رسـانه‌هـای دیجیتـال، کـه بـه دو گونه نشر بر حامل دیجیتال و نشر برخط تقسیم می‌گردد.
چ- نشر بر حامل دیجیتال: نشر دیجیتال از طریق حامل دیجیتال.
ح- نشر برخط: نشر دیجیتال از طریق رسانه برخط.
خ- ناشر دیجیتال: شخص حقیقی یا حقوقی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا وفق قوانین مربوط اجازه اشتغال به نشر دیجیتال دارد.
د- بسته نرم افزاری: مجموعه منسجم شامل یک یا چند برنامه رایانه­‌ای و محتوای دیجیتال قابل اجرا توسط نرم افزارهای موجود در آن بسته.
ذ- بسته نرم افزاری رسانه­‌ای: بسته نرم افزاری که برای دسترسی، نمایش، پخش، جستجو و یا بازی با محتوای دیجیتال موجود در آن بسته مورد استفاده قرار می­‌گیـرد، از قبیـل چنـد رسانه‌­ای­‌ها، بازی­‌ها و سرگرمی­‌های دیجیتال.
ر- بسته نرم افزاری رسانه پرداز: بسته نرم افزاری که برای پدیـدآوردن و ویـرایش بـسته نرم افزاری رسانه‌­ای و محتوای فرهنگی و یا انتشار هرگونه محتوا مورد استفاده قرار می­‌گیرد.
ز- رسانه برخط: هر سامانه که امکان قراردادن محتوای دیجیتال در معرض دسترس عمـوم یا بیش از یک هزار مخاطب مشخص یا نامشخص از طریق بستر شبکه نظیر شبکه گسترده جهانی، شبکه­‌های محلی، شبکه­‌های مبتنی بر فناوری بلوتوث، شبکه‌های تلفن ثابت و همراه را فراهم می‌آورد.
س- رسانه برخط اختصاصی: رسانه برخط که صرفاً شخص حقیقی یا حقوقی متـصدی آن را معرفی و محتوای دیجیتال درقلمرو اطلاعات، اخبار، خدمات، آثـار و محـصولات شـخص یاد شده را در معرض دسترس قرارمی‌­دهد.
ش- رسانه پیام ده: رسانه برخط مبتنی بر سامانه‌­ای که امکان ارسال پیام­‌های حاوی محتوای دیجیتال از طریق بستر شبکه ارتباطی و مخابراتی برای بیش از یک هزار مخاطب مشخص یا نامشخص را فراهم می­‌آ‌ورد، از قبیل سامانه­‌های ارسال انبوه پیامک و سامانه­‌های ارسال پیام با فناوری «بلوتوث».
ص- رسانه کاربر محور: رسانه برخطی که بـستر قـراردادن محتـوای دیجیتـال در معـرض دسترسـی عمـوم یـا بـیش از یـک ­هزار مخاطـب مـشخص و همچنـین تعامـل و تـشکیل گروه‌ها و شبکه­‌های مجازی را برای کاربران فراهم آورد.
ض- مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال: اماکن عمومی که با به کارگیری سخت افزار و نـصب نرم افزارهای مورد لزوم، امکان کاربری بسته­‌های نرم افزاری رسـانه­‌ای بـازی و سـرگرمی را برای مراجعه کنندگان فراهم می‌آورند.
ط- رسـانه دیـجیتال: رسـانه مبتنی بـر فـناوری نـوین اطلاعـات و ارتباطـات، شـامل گونه‌های زیر:
1- بسته نرم افزاری رسانه­‌ای
2- حامل دیجیتال حاوی داده
3- رسـانه برخط
ظ- فعالیت فرهنگی دیجیـتال: فعالیـت فـرهنگی مبتنی بر فـناوری نـوین اطلاعات و ارتباطات، شامل گونه­‌های زیر:
1- تصدی رسانه برخط.
2- پدیدآوردن، تهیـه کـردن و عرضه بـسته نـرم افـزاری رسـانه­‌ای و بـسته نـرم افزاری رسانه پرداز.
3- تکثیـر حامـل دیـجیتال و خدمـات مرتبط به قصـد انـتفاع یا برای عرضـه توسـط تکثیر کننده.
4- نشر دیجیتال.
5- تصدی مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال.
6- تصدی ایجاد، توسعه، پشتیبانی و اداره هرشـکل رسانه برخط، سامانه یا مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال به سفارش متصدیان مربوط.
7- ارائه هرگونه خدمات ویرایش محتوا با استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات.
ع- واحد فرهنگی دیجیتال: هر سامانه، مکان کـسب و کار، شخص حقوقی و یا تشکیلات تحت هر شکل و عنوان از قبیل گروه، سازمان، مرکز، شرکت، مؤسسه، فروشگاه، کارگاه، کارخانه، شبکه، وب سایت، پایگاه اطلاع رسانی و رسـانه برخط که فعالیت فرهنگی دیجیـتال انجام داده یا برای فعالیت فرهنگی دیجیتال مورد استفاده قرار می‌­گیرد.
غ- دستگاه اجرایی: دسـتگاه­‌هـای اجرایـی موضـوع مـاده (5) قـانون مـدیریت خـدمات کشوری.
ف- پدید آوردن: خلق اثری جدید با به کـارگیری دانـش، هنـر و یا ابتکـار توسط شـخص حقیقی، به تنهایی یا با همکاری دیگر پدیدآورندگان.
ق- تهیـه کـردن: تـأمین سـرمایه و امکانـات مـورد نیـاز و بـه کـارگیری پدیدآورنـده یـا پدیدآورندگان برای ایجاد اثری جدید.
ک- تصدی: تأمین سرمایه و امکانات مورد نیـاز و اداره امـور هرگونـه سـامانه یا تـشکیلات ازقبیل شرکت، مؤسسه، دفتر، فروشگاه، واحد و مرکز.

ماده 2- ایجاد و فعالیت هر واحـد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال منوط به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسـلامی است و متخلفـین وفـق قـانون‌ تعطیـل‌ مؤسـسات‌ و واحـدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدون‌ اخـذ مجوز قـانونی‌ دائر شده‌ و می‌شود- مصـوب 1372- و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
تبصره1- صدور پروانه انتشار نشریات الکترونیک وفق قوانین و مقـررات مربوط بـه مطبوعات و رسانه‌ها انجام می‌گردد.
تبصره2- نشریات ادواری علمـی، آموزشـی و ترویجـی دارای رتبـه­‌بنـدی وزارتخانـه­‌هـای علـوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی کـه قـبلاً برابر قوانین و مقررات مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار به صـورت چاپی دریافت نموده‌­اند، درصورتی که با همان محتوای نسخه چاپی، به صورت الکترونیک منتشر شوند نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارند.

ماده3- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمـله دارنـدگان مجوزهـای موضـوع مواد (2) و (4) این آیین نامه مکلفند برای انجام فعالیت‌های تبلیغاتی، روابط عمومی و معرفی کالا یا خدمات برای فروش (از قبیل مشـاوره، تهیـه، و انتشار محتـوای تبلیغاتی)، مجوز فعالیـت تبلیغـاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ یا به کانون‌های تبلیغاتی دارای مجوز معتبـر از آن وزارتخانه مراجعه نمایند و متخلفین وفق آیین نامه تأسیس و نظارت بـر نحـوه کـار و فعالیت کانـون‌های آگهـی و تبلیغاتی- مصوب 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران- و قـانون‌ تعطیل‌ مؤسـسات‌ و واحـدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدون‌ اخذ مجوز قانونی‌ دائر شده‌ و مـی‌شود – مصوب 1372- و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
تبصره- نشریـات الـکترونیک و چاپـی دارای پـروانه از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی بـرای نشـر آگهی­‌های تبلیغاتی و رسانه‌های برخط اختصاصی ثبت شده در آن وزارتخانه، صرفاً برای معرفی و تبلیغ محصولات و خدمات متصدیان آن‌ها نیاز به اخذ مجوز فعالیت تبلیغاتی ندارند.

ماده4- هرگونه فعالیت تجـاری در زمینه تولید، تکثیر، توزیع و عرضه کالای شامل آثار دیداری و شنیداری به هر طریق ازقبیل حامـل­‌هـای دیجیتال یا شبکه داده منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی است و متخلفـین وفـق قانـون نحـوه مجازات اشخاصـی کـه در امـور سمعی و بصـری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند- مصوب 1386- و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
تبصره1- بسته‌های نرم افزاری رسانه­‌ای و کالاهای شامل محتوای فرهنگی دیداری و شنیداری یا قابل اجرا به صورت محتوای یاد شده،کالای شامل اثر دیداری و شنیداری محسـوب می­‌گردند.
تبصره2- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر، توزیع و عرضه کـالای شامل آثـار دیداری و شنیداری از طریق سامانه‌های برخط، اعم از آن که کالا، به صورت برخط بـارگیری گـردد یـا پس از سفارش متقاضی، به وسیله پست، پیک یا سایر روش‌ها برای وی ارسال گردد، بدون اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ممنوع است.

ماده 5- وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتحادیه‌ها و مجامع صنفی ظـرف سـه ماه پـس از ابلاغ این آیین­ نامه، صنوفی را که وفق ضوابط صنفی مجاز به عرضه تـجاری هریـک از اشـکال کـالا و محصولات شامل آثار دیداری و شنیداری می‌باشند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه­‌ها و مجامع صنفی مربوط اعلام نماید.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است تقاضای صـدور مجـوز فعالیت تجاری در زمینه­‌های یاد شده را فقط از واحدهای صنفی دارنده جواز کسب صنـوف مشخص شده توسط وزارت بازرگانی که به صورت کتبی از اتحادیه صنفی ذیربط معرفی شده اند، دریافت نماید.

ماده 6- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ظرف سه ماه پس از ارائه تقاضای اخـذ هریک از مجـوزهای موضوع این آیین­ نامه، نسبت به بررسـی صـلاحیت متقاضیان و صدور مجوز برای اشخاص واجد صلاحیت اقدام نماید.
تبصره 1- دستگاه‌های ذیربط موظفند همکـاری لازم را بـرای بررسی صـلاحیت متقاضـیان بـا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عمل آورده و به استعلام­‌های آن وزارتخانـه ظـرف پـانزده روز پاسـخ دهند.
تبصره 2- چنانچه احراز صلاحیت متقاضیان، ظرف سه ماه میسر نگردد، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی مکلـف اسـت مجـوز موقـت مـشروط بـرای متقاضـیانی کـه عـدم صـلاحیت آنـان احـراز نگردیده است، صادر نماید.
ماده 7- دستگاه‌های اجرایی برای انجام گونه‌های فعالیت فرهنگی دیجیتال، فعالیت تبلیغاتی و روابط عمومی و همچنین انتشار گونه­‌های رسانه دیجیتال که به موجب قوانین و مقررات مربوط، به صراحت جزو تکالیف، وظایف یا اختیارات آن‌ها است، نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارند.

ماده8- ثبت رسانه برخط اختصاصی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز فعالیت رسانه یاد شده محسوب می‌گردد و اشخاص حقیقی و حقوقی که رسانه برخط اختصاصی خود را وفق ضوابط مربوط درآن وزارتخانه به ثبت رسانیده­‌اند برای آن رسانه، نیاز به اخذ مجوز دیگری ندارند.
 تبصره- اشخاص حقیقی برای انتشار محتوا و ایجاد تارنمای اختصاصی نظیر «وبلاگ» در رسانه­‌های کاربر محور دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیاز به دریافت مجوز جداگانه ندارند.

ماده 9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است امکان ثبت رسانه­‌های بـرخط اختـصاصی را از طریق سامانه­‌های برخط و یا مراجعه حضوری به نحوی فراهم آورد که ثبت رسانه مورد تقاضا، بلافاصـله پس از مراجعه حضوری یا برخط متقاضیان انجام شود.

ماده10- اشخاص حقیقی و حقوقی که پیش از ابلاغ ایـن آیـین نامه واحدهایی ایجـاد نموده یـا فعالیت­‌هایی انجام می­‌داده اند که وفق این آیین ­نامه نیاز به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسلامی دارد، باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین ­نامه نسبت به درخواست مجوز مربـوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نموده و گواهی‌نامه آن وزارتخانه مبنی بر ثبت درخواست مجوز را دریافت نمایند.
تبصره1 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ظرف دو هفته گواهی‌­نامه‌ یـاد شده در ایـن ماده را برای متقاضیان صاحب صلاحیت صادر نماید.
تبصره2- اشخاص دارنده گواهی­‌نامه موضوع این ماده و همچنین دارندگان مجوزهای یاد شده در مواد (2)، (3) و (4) این آیین نامه، حسب مورد از تاریخ ابلاغ عدم موافقت با تقاضای اخذ مجوز یا ابطـال مجوز آن‌ها مطابق ضوابط و دستورالعمل­‌های ماده (22) این آیین نامه، باید ظرف یک ماه نسبت به تعطیـلی کامل واحدها یا فعالیت­‌هایی که نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسـلامی دارد اقدام نمایند.

ماده 11- وزارت صنایع و معادن مکلف است صدور و یا تمدید جواز تأسیس و پروانه تولیـد در زمینه نرم افزارهای رسانه‌­ای و رسانه‌­ پرداز و تولید یا تکثیر حامل‌های دیجیتال حاوی داده را منوط بـه اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نموده یا فعالیت­‌های یاد شده را از موضوع جواز تأسیس یا پروانه تولید مستثنی نماید.
وزارتخانه یاد شده با واحدهای صنعتی متخلف از این آیین نامه و ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی آن وفق قوانین و مقررات موضوعه رفتار می­‌نماید.

ماده 12- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز یا پروانه از دستگاه‌­های اجرایی و سایر مراجع ذیصلاح، در چارچوب قوانین مربوط مکلفند از ارائه خدمات یا محـصولات بـه فعالیت­‌ها و واحدهایی که وفق این آیین­ نامه نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند، و فاقد مجوز مربوط هستند خودداری نمایند.
دستگاه­‌های اجرایی و مراجع ذیصلاح در چارچوب وظایف قانونی خود، مکلف به نظارت بر حسن اجـرای حکم مقرر در این ماده و همچنین برخورد با متخلفین از آن وفق قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط و دستورالعمل­‌های اجرایی ماده (22) این آیین ­نامه هستند.

ماده 13- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به منظور ترویج فرهنگ اسـلامی- ایرانـی و توسعه رسانه­‌ها و فعالیت­‌های فرهنگی دیجیتال درکشور، با رعایت قوانین موضوعه و از محل اعتبـارات مربوط، اقدامات ذیل را انجام دهد: 
الف- حمایت از تهیه و انتشار رسانه­‌های دیجیتال، شامل:
1- حمایت از تهیه و انتشار بسته­‌های نرم افزاری رسانه‌­ای مروج فرهنگ اسلامی - ایرانی یا مـؤثر در ارتقـای اطلاعات و آگاهی‌های عمومی.
2- حمایت از انتشار رسـانه‌­هـای بـرخط مـروج فرهنـگ اسـلامی – ایرانـی یا مـؤثر در ارتقـای اطلاعـات و آگاهی‌های عمومی و دانش و مهارت‌های تخصصی.
ب- حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت رسانه­‌های کاربر محـور غیـر دولتـی تحـت نظـارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
پ- حمایت از توسعه زیرساخت­‌های تهیه و نشر رسانه‌­ها، آثار و محـصولات فرهنگـی دیجیتـال، شامل: 1- حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت شهرک­‌ها و مراکز توانمندسـازی (رشـد) تخصـصی رسـانه­‌هـا و فعالیت­‌های فرهنگی و هنری دیجیتال.
2- حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت بخش­‌های ویژه رسانه­‌ها و فعالیت­‌های فرهنگی دیجیتـال در پارک­‌های علم و فناوری و مراکز رشد.
3- حمایت از تأمین بسته‌­های نرم افزاری رسانه­‌ پرداز و سایر ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری تهیه و نشر رسانه­‌ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.
4- حمایت از تولید، انتشار و ترویج کاربری سامانه­‌های مبتنی بر خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی.
5- حمایت از ایجاد و توسعه مراکز غیردولتی ارائه خدمات تخصصی بـرای تهیـه و نـشر رسـانه­‌هـا، آثـار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.
6- حمایت از خرید خدمات مراکز داده (IDC) برای رسانه­‌های برخط داخلی.
7- حمایت از ایجاد و فعالیت مراکز داده (IDC) برای بخش فرهنگ.
ت- حمایت از ارتقای دانش و مهارت‌های تخصصی در زمینه رسانه­‌ها، آثار و محصولات فرهنگـی دیجیتال، شامل:
1- حمایت از انجام فعالیت­‌های پژوهشی راهبردی در بخش غیر دولتی در حوزه رسانه­‌ها، آثار فرهنگـی و هنری دیجیتال.
2- حمایت از طرح­‌های تحقیق و توسعه کاربردی دارای خروجی قابل اجرا در بـخش غیر دولتـی در حـوزه رسانه­‌ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.
3- حمایت از برگزاری تورهای داخلی و خارجی، کارگاه­‌ها و دوره­‌های آموزشی تخصصی در زمینه رسانه­‌هـا، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.
ث- حمایت از توسعه فرهنگ بهره گیری مناسب از آثار و محصولات فرهنگـی، هنـری و رسـانه­‌ای دیجیتال، شامل:
1- حمایت از تهیه و انتشار محتوا و آثار فرهنگی و هنری در زمینه رسـانه­‌هـا، آثـار و مـحصولات فرهنگـی و هنری دیجیتال و فرهنگ بهره گیری از آن‌ها.
2- برگزاری سالانه جشنواره ملی و بین المللی فرهنگ، هنر و رسانه دیجیتال.
3- حمایت از برگزاری مسابقات، جشنواره­‌ها، نمایشگاه­‌ها و بازارچه­‌های ملی و منطقه‌­ای در زمینه رسانه­‌ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.
4- حمایت از تهیه و پخش برنامه­‌های رادیویی و تلویزیونی در زمینه ارتقای فرهنگ و آگاهی عمومی و دانش و مهارت­‌های تخصصی حوزه رسانه­‌ها و فعالیت­‌های فرهنگی دیجیتال.
5- حمایت از ایجاد و توسعه خانه‌­های فرهنگ دیجیتال و مجتمع­‌های فرهنگی دیجیتال در سراسر کشور.
6- خرید نسخه­‌های آثار و محصولات فرهنگی، هنری و رسانه­‌ای فاخر دیجیتال و اهدای آن‌ها بـه خانه­‌های فرهنگ دیجیتال، مجتمع­‌های فرهنگی دیجیتال، کتابخانه‌­های عمومی، سایر مراکز فرهنگـی و مخـاطبین خـاص داخلـی و خارجی.
ج- حمایت از توسعه اقتصاد رسانه‌­ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال، شامل:
1- حمایت از ایجـاد و توسـعه سـامانه­‌هـای فـروش آثـار، محـصولات و خـدمات فرهنگـی، هنـری و رسانه­‌ای دیجیتال.
2- حمایت از خرید آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه‌­ای دیجیتال از طریق صـدور و توزیـع کارت­‌های الکترونیک تخفیف خرید آثار و خدمات یاد شده میان آحاد مختلف جامعه.
3- اعطای تسهیلات مالی و اعتباری ازمحل وجوه اداره شده و سایر منابع برای ایجاد، ارتقاء، توسعه و استمرار فعالیت رسانه­‌ها، آثار، محصولات و واحدهای فرهنگی دیجیتال و مراکز، خدمات و ابزارهـای سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط.
4- پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات اعطایی برای پدید آوردن یا ارتقـای آثـار فرهنگـی، هنری و رسانه‌­ای دیجیتال و برپا ‌نمودن یا توسعه سامانه­‌ها یا واحدهای فرهنگی دیجیتال دارای توجیه اقتصادی.
چ- حمایت از صادرات و حضور اثرگذار رسانه­‌ها، آثار و محـصولات فرهنگی و هنری دیجیتـال داخلـی در خارج از کشور، شامل: 1- حمایت از برگزاری بازارچه­‌ها و نمایشگاه­‌های رسانه­‌ها و آثار و محصولات فرهنگی و هنـری دیجیتـال به ویژه در کشورهای حوزه تمدن ایرانی- اسلامی.
2- حمایت از حضور دست اندرکاران رسانه­‌هـا و آثـار و محـصولات فرهنگـی و هنـری دیجیتـال داخلی در بازارچه­‌ها، نمایشگاه­‌ها، همایش‌­ها، مسابقات و جشنواره­‌های خارج از کشور.
3- حمایت ویژه از تهیه و نشر رسانه­‌های برخط و بسته‌های نرم افـزاری رسـانه­‌ای مـروج فرهنـگ اسلامی- ایرانی به زبان‌های خارجی.
4- اعطای جوایز و مشوق­‌ها در ازای صادرات آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه­‌ای دیجیتال.
5- اعطای جوایز و مشوق­‌ها در ازای مخاطبین خارجی رسانه­‌های برخط داخلی.

ماده 14- کلیه دستگاه­‌های اجرایی مکلفند با رعایت قوانین موضوعه، احکام این آیین ­نامه و ضوابط و دستورالعمل­‌های اجرایـی آن و از محـل اعتبـارات مربـوط، از تهیه و انتشار محتوای فرهنگی دیجیتال مربوط به حوزه وظایف قانونی خود که مروج فرهنگ اسلامی- ایرانی بوده و یا در ارتقای اطلاعات و آگاهی­‌های عمومی یا دانش و مهارت­‌های تخصصی مؤثر باشد، حمایت نمایند.

ماده 15- معاونت برنامه­‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور منابع لازم برای اعطای حمایت‌ها و تسهیلات موضوع این آیین ­نامه را در لوایح بودجه سنواتی و مقررات مربوط پیش بینی می­‌نماید.
تبصره- بیست درصد (20%) مجموع اعـتبار اعطای حمایت­‌ها و تسهیلات موضـوع این آیین­ نامـه، به استثنای اعتبارات تخصیص یافته به اعطای تسهیلات مالی و اعتباری، به اعطای حمایت­‌های موضوع ماده (14) این آیین ­نامه اختصاص خواهد یافت.

ماده 16- اعطای تسهیلات و حمایت­‌های موضوع این آیین نامـه بایـد ازطریـق فراخـوان عمـومی شامل محورها و اولویت‌های شکلی و موضوعی و خلاصه سازوکار ارزیابی تقاضاهای واصـل شده و با اعطـای فرصت­‌های برابر به تمامی متقاضیان در سراسر کشور و رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت گیرد.

ماده17- اعطای تسهیلات و حمایت­‌های موضوع این آیین­ نامه به استثنای جزء (4) بند (ث) مـاده (13) این آیین­ نامه به دستگاه‌­های اجرایی و شرکت­‌ها، مؤسسات و سازمان­‌های غیر دولتی که به طور مستمر از محل بودجه عمومی کشور کمک دریافت می‌نمایند ممنوع است.

ماده18- به منظور ایجاد هماهنگی و اجتناب از ارایه حمایت­‌هـا وتـسهیلات مـوازی و تـداخل ‏فعالیت­‌ها، کلیه دستگاه­‌های اجرایی مکلفند تقاضای تسهیلات و حمایت­‌های موضوع این آیین­ نامه را از طریق یک رسانه برخط اینترنتی که بدین منظور توسط وزارت فرهنگ و ‏ارشاد اسلامی، ایجاد گردیـده است، دریافت نموده و مشخصات متقاضیان، نوع تسهیلات و حمایت­‌های درخواستی و فرآیند و نتایج بررسی ‏آن‌ها را در رسانه مورد اشاره منتشر نمایند.

ماده19- به استثنای مواردی که در قوانین بودجه سنواتی یا سایر قوانین جاری، احکامی برخلاف مقررات این آیین­ نامه وضع شده یا می­‌شود، هرگونه حمایت از رسانه­‌ها و فعالیت­‌های فرهنگی دیجیتال و نیز حمایت از پدیدآوردن، تهیه کردن، نشر و انتشار محتوای فرهنگی دیجیتال، از محل بودجه عمـومی کـشور، توسط کلیه دستگاه­‌های اجرایی باید با رعایت سـازوکار و ضـوابط مقـرر در مـواد (16) تا (21) ایـن آیین نامه و ضوابط و دستورالعمل­‌های اجرایی موضوع ماده (22) این آیین­ نامه و تبصره ذیل آن صورت گیرد.
تبصره- مشوق­‌ها و جوایز صادراتی و حمایت­‌های صنعتی وزارت خانه‌­های بازرگانی و صنایع و معادن از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 20- اعطای هرشکل حمایت، تعهد و پرداخت هر مبلغ برای خرید کالا و خـدمات موضـوع مواد (2)، (3) و (4) این آیین­ نامه به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط دستگاه­‌های اجرایی ممنوع اسـت.
دارندگان مجوزهای موضوع مواد (2)، (3) و (4) این آیین­ نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای فعالیت در زمینه مجوز اخذ شده و همچنین بهره‌­منـدی از حمایـت و یا فـروش کـالا و خـدمات موضوع مجوز خود به دستگاه­‌های اجرایی نیاز به اخذ مجوز، پروانه یا رتبه و یا احراز صلاحیت توسط مراجع دیگر ندارند.
تبصره- دستگاه­‌های اجرایی موضوع ماده (7) این آیین ­نامه از لزوم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ فرهنگ و ارشاد اسلامی برای معاملات موضوع این ماده با سایر دستگاه­‌های اجرایی مستثنی هستند.

ماده 21- هر گونه خرید و یا حمایت از بسته­‌های نرم افزاری رسانه­‌ای یا نسخه­‌هـا یـا حامـل­‌هـای دیجیتال حاوی آن‌ها توسط دستگاه­‌های اجرایی، علاوه بر رعایـت سـایر قـوانین و مقـررات موضـوعه، منوط به احراز ثبت نرم افزار مورد حمایت یا خریداری، وفـق قـانون حمایـت از حقـوق پدیدآورنـدگان نرم افزارهای رایانه‌­ای- مصوب 1379- به نام فروشنده یا دریافت کننده حمایت است.
تبصره1- خرید نسخه­‌های بسته‌های نرم افزاری ثبت شده از ناشرین دیجیتال و نیز نماینده فروش ناشرین یاد شده با رعایت سایر قوانین و مقررات موضوعه بلامانع است.
تبصره2- در مواردی که خرید یا حمایت از بسته­‌های نرم افزاری درقالب سـفارش یا حمایـت از پدیدآوردن یا تهیه آن‌ها صورت می‌گیرد، پرداخت حداکثر نیمی از مبلغ معاملـه یـا حمایـت، بـا اخـذ تعهد و تضمین مناسب برای ارائه گواهی­‌نامه ثبت نرم افزار بلامانع است.

ماده22- ضوابط و دستورالعمل­‌های اجرایی این آیین­ نامه از جمله چگونگی ثبت رسانه­‌هـای بـرخط اختصاصی، صدور، ابطال و تعلیق مجوز، ضوابط فعالیت دارندگان مجوزها و اعمال نظارت بر فعالیت­‌ها، ضوابط ارائه خدمات یـا محصولات برای فعالیت‌­ها و واحدهایی که نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی دارند و همچنین محورها و اولویت‌­های شـکلی و موضوعی و سازوکار ارزیابی تقاضاهای دریافت تسهیلات و حمایت‌­ها، درچارچوب قوانین مربوط و احکام این آیین ­نامه با همکاری تشکل­‌های صـنفی مربوط، توسـط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا حسب مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه اجرایی ذیربط تدوین و ابلاغ می­‌گردد.
تبصره- اولویت­‌ها و سازوکارهای انتخاب محتوای فرهنگی مورد حمایت و چگونگی تعیین مبلغ و اعطای حمایت‌­هـای موضـوع مـاده (14) ایـن آیـین­ نـامه در کـارگروهی کـه بـا عـضویت نماینـدگان وزارتخانه­‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، علـوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسـانی، سـازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم، مؤسسه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و تشکل­‌های صنفی ذیربط تشکیل می‌گردد، تدوین و پس از ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا می­گردد.

ماده23- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، در چارچوب قوانین موضوعه، برای ایجاد بخش‌های ویژه رسانه‌ها و فعالیـت‌هـای فرهنگی دیجیتال در پارک­‌های علم و فناوری و مراکز رشد همکاری لازم را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عمل می‌­آورند.

ماده24- صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از شمول این آیین­ نامه مستثنی است.
مصادیق صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می‌­شود.

ماده 25- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است، هر شش ماه یک بار گزارشـی از اجـرای ایـن آیین­ نامه و نتایج آن به هیئت وزیران ارائه نماید.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
هیأت وزیران در جلسه ۴ /۱۲ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۴۴۶۵۵ /۱ مورخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۹۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال، موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۲۴۱۲ /ت۴۱۲۵۵هـ مورخ ۳ /۸ /۱۳۸۹ اضافه و عنوان ماده (۲۴) قبلی به ماده (۲۵) اصلاح می­‌شود: ماده ۲۴- صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از شمول این آیین ­نامه مستثنی است.
مصادیق صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری