• ۰۲۱-۵۸۱۲۹

  • nezarat@ircg.ir

قانون نظام صنفی کشور
قانون نظام صنفی کشور

ماده 91 - اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه­‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی، سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون برآن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند، چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند. اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود. تبصره - اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از‌سوی هر یک از دستگاه‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آن‌ها نخواهد‌ بود.

 آیین نامه نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 91 قانون نظام صنفی)

 
آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع ماده 91 قانون نظام صنفی) 

تعاریف


ماده 1- تعاریف : 
مجوز فعالیت یا پروانه: مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی که شمول قانون برآن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است همچنین نهادهای عمومی غیردولتی که طبق قوانین جاری صادر می­‌گردد.
مؤسسات و شرکت­‌های دولتی: مؤسسات و شرکت­‌های موضوع مواد (3) و (4) قانون محاسبات عمومی کشور.
نهادهای عمومی غیردولتی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی. 

اشخاص مشمول 


ماده 2- هر شخص حقیقی و یا حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که طبق قوانین جاری مجوز فعالیت یا پروانه از مراجع ذی صلاح دریافت داشته و خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران مبادرت به عرضه کالا یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان نماید مکلف است علاوه بر مجوز فعالیت یا پروانه، مطابق این آیین نامه پروانه کسب نیز دریافت کند. نظیر هتل، مسافرخانه، چاپخانه، لیتو گرافی و عرضه کنندگان محصولات فرهنگی.
تبصره1- کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، اماکن تاریخی (مانند موزه‌ها، کاروانسراها)، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاه‌های راه‌آهن و مترو، مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی، پارک‌ها، سینماها، مراکز تفریحی، ورزشی و اماکن مذهبی (مانند مساجد و حسینیه‌ها) در صورتی‌ که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، موظفند از اتحادیه‌های ذی‌ربط پروانه کسب دریافت نمایند.
تبصره2- شرکت‌های تعاونی در صورتی که علاوه بر اعضای خود نسبت به ارائه کالا و خدمات به خرده فروشان و عموم مصرف کنندگان نیز مبادرت ورزند موظف به اخذ پروانه کسب از مراجع صدور پروانه کسب خواهند بود. 


شرایط صدور و تمدید پروانه کسب
ماده 3- افراد مشمول این آیین نامه با ارائه مجوز فعالیت و یا پروانه و با رعایت مقررات آئین نامه اجرایی مواد (12) یا (79) قانون نظام صنفی (حسب مورد) موظف به دریافت پروانه کسب و تمدید آن از مراجع صدور پروانه کسب می‌باشند.
تبصره – برای مکان‌هایی که توسط هیأت امنا اداره می‌شود ارائه معرفی نامه نماینده هیأت امنا (یکی از اعضا هیأت امنا) برای صدور پروانه کسب بنام وی بلامانع است.

ماده 4- در صورتی که برای اخذ مجوز فعالیت یا پروانه، ضوابط و استانداردهای فنی نظیر حداقل مساحت مورد نیاز، تأسیسات و ابزار کار لحاظ شده باشد کمیسیون نظارت مجاز به تعیین ضوابط خاص داخلی نمی‌باشد.

ماده 5- مرجع صدور پروانه کسب موظف است، ضمن خودداری از استعلام فردی و مکانی مجدد با هماهنگی مرجع صدور مجوز فعالیت یا پروانه و مراجع استعلام شونده تصویر نسخه برابر با اصل پاسخ استعلام‌ها را اخذ و در پرونده متقاضی درج نماید. 

سایر مقررات
ماده 6دریافت پروانه کسب مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از مراجع صدور مجوز فعالیت یا پروانه نخواهد بود. مراجع مذکور در خصوص حسن انجام کار و رسیدگی به فعالیت واحدهای فوق از حیث موضوعات مربوط مطابق مقررات خود اقدام خواهند نمود. علاوه بر آن از نظر تکالیف مقرر برای واحدهای صنفی مطابق قانون نظام صنفی عمل خواهد شد.
تبصره 1 – در صورتی که مرجع صدور مجوز فعالیت و یا پروانه نسبت به ابطال مجوز خود اقدام کند، مرجع صدور پروانه کسب موظف است نسبت به ابطال پروانه کسب با رعایت مقررات نظام صنفی اقدام نمایند.
تبصره 2 – در صورت ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی موضوع این آیین نامه طبق مقررات قانون نظام صنفی، از ادامه فعالیت واحد صنفی مذکور مطابق ماده (27) قانون جلوگیری می‌گردد.

ماده 7 – شرایط رسیدگی به شکایات متقاضیان پروانه کسب مطابق آیین نامه اجرایی مواد (12) و (79) قانون نظام صنفی می‌باشد.

ماده 8 – دبیرخانه هیأت عالی نظارت می‌تواند با همکاری مراجع صدور مجوز فعالیت و یا پروانه با رعایت مقررات در قالب تفاهم نامه یا شیوه نامه به نحوی عمل نماید که مجوزهای موضوع این آیین نامه در حداقل زمان و مراحل ممکن در سقف زمانی مقرر برای متقاضی صادر گردد.

ماده 9 – این آیین نامه به استناد ماده (91) قانون نظام صنفی مشتمل بر (9) ماده و (5) تبصره توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و در یکصدو هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت تأیید و در تاریخ 1394/4/14 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.